REGULAMIN AKCJI MARKETINGOWEJ Lecha Poznań
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa warunki i zasady uczestnictwa w akcji marketingowej Lecha Poznań, polegającej na przesyłaniu przez uczestników plików multimedialnych.
2. Organizatorem ("Organizator") Akcji jest KKS Lech Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu przy
ul. Bułgarskiej 17.
3. Regulamin jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej www.wyslijdo.lechpoznan.pl.
4. Uczestnikiem („Uczestnik”) Akcji jest każda osoba, która prześle zgłoszenie w filmu poprzez stronę wyslijdo.lechpoznan.pl, uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.
5. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Akcji, określa prawa i obowiązku Uczestników.
6. Każdy Uczestnik przed przystąpieniem do Akcji potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady Akcji zawarte w niniejszym Regulaminie.
II ZGŁOSZENIA
1.Zgłoszenia w formie filmów/zdjęć przyjmowane są do dnia określonego na stronie internetowej www.lechpoznan.pl. Przesłane materiały zostaną wykorzystane przez Organizatora poprzez emisję klipu na oficjalnych kanałach w mediach społecznościowych należące do KKS Lech Poznań (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube), a także na stronie internetowej
www.lechpoznan.pl oraz mediach społecznościowych należących do Libera.
2. Formą zgłoszenia do Akcji jest przesłanie swojego filmu na stronie wyslijdo.lechpoznan.pl
3. Terminy, ilość i kolejność publikacji filmów należą do decyzji Organizatora. Organizator nie gwarantuje publikacji wszystkich filmów podesłanych w ramach zgłoszeń do Akcji
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji zdjęć i filmów jeśli uzna, że nie realizują one kryteriów określonych w zasadach Akcji.
III REALIZACJA
1.Akcja rozpoczyna się w dniu 25 marca 2022 roku i trwać będzie do 3 kwietnia 2022 roku (włącznie).
2. Wybrane materiały video pojawią się w klipie promującym piosenkę „Czysta Gra”.
IV DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest KKS Lech Poznań S.A.  z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 17. Kontakt z Administratorem: adres e-mail: 
lech@lechpoznan.pl lub nr telefonu 61 886 30 00
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który udzieli Uczestnikom Akcji szczegółowych informacji związanych z danymi osobowymi. Kontakt z Inspektorem: 
inspektorodo@lechpznan.pl
Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
Dla celów przeprowadzenia Akcji, każdorazowo od Uczestnika Akcji będzie pobierany adres e-mail Uczestnika. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Akcji. Konsekwencją niepodania danych osobowych Uczestnika będzie brak możliwości udziału w Akcji .

 1. Dane osobowe Uczestników  Akcji mogą być udostępniane podmiotom współpracującym
  z Organizatorem, w tym podmiotom przetwarzającym je w imieniu Organizatora, wyłącznie w celu realizacji Akcji.
 2. Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane w następujących celach:
 3. zgłoszenia udziału i przeprowadzenia Akcji (podstawa prawna- art. 6 ust.1 lit. f RODO) "prawnie uzasadniony interes Administratora",
 4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń podatkowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – "obowiązek prawny",
 5. dochodzenia roszczeń związanych z organizacją Akcji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – "prawnie uzasadniony interes",
 6. marketingowych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – "zgoda".
 7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
  W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 8. czas organizacji Akcji,
 9. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 10. czas, po którym przedawnią się roszczenia związane z organizacją wydarzenia,
 11. czas do momentu wycofania zgody.
 12. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Uczestnika Akcji, Uczestnikowi przysługuje:
 13. prawo dostępu do danych osobowych,
 14. prawo do sprostowania danych osobowych,
 15. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 16. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 17. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
 18. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

W celu realizacji powyższych praw, Uczestnik  Akcji może przesłać stosowny wniosek w formie pisemnej na adres ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań lub drogą elektroniczną na adres lech@lechpoznan.pl
V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie
przesyłania zgłoszeń.
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Uczestnik oświadcza, że jest twórcą filmów lub fotografii i przysługują mu niczym nieograniczone prawa osobiste i majątkowe do fotografii.
4.W przypadku, gdy na zdjęciu lub filmie będącym zgłoszeniem do Akcji zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnik Akcji zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych na zdjęciu na rozpowszechnianie ich wizerunku. Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć taką zgodę na każde żądanie Organizatora.
5.Uczestnik Akcji z chwilą zgłoszenia się do udziału w Akcji nieodpłatnie udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do fotografii i filmu zgłoszonych w ramach Akcji bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu - rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych Akcji oraz publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet i w mediach społecznościowych.
6.Organizator ma prawo usunąć zdjęcie lub film zawierające treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa lub i/lub dobre imię oraz renomę Organizatora, prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.
Regulamin i warunki przekazania, udostępniania i wykorzystania zdjęć i filmów na stronach WWW i na portalach internetowych należących do KKS LECH POZNAŃ S.A.


Niniejszym oświadczam, iż akceptuję możliwość przekazywania, udostępniania i wykorzystania w każdej dostępnej formie zdjęć i filmów (dalej: utworu) przekazanych za pośrednictwem strony internetowej http://wyslijdo.lechpoznan.pl celem ich wykorzystania w sposób dowolny przez administratora portalu oraz właściciela strony.
Oświadczam, iż jestem autorem przekazanych materiałów i przysługuje mi pełnia praw autorskich do nich, nadto oświadczam, iż żadne osoby trzecie nie mogą sobie rościć praw do materiałów oraz praw do wykorzystania wizerunku Oświadczam, iż na mocy poniższego oświadczenia wszelkie prawa autorskie zarówno osobiste jak i majątkowe mogą być wykorzystane nieodpłatnie przez KKS LECH POZNAŃ S.A. według własnego uznania.
Niniejszym zrzekam się na rzecz KKS LECH POZNAŃ S.A. prawa na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
Na mocy niniejszego oświadczenia w zakresie majątkowych praw autorskich KKS LECH POZNAŃ S.A. przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do pobierania wynagrodzenia za korzystanie z utworu, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie w dowolnym czasie, dowolną techniką, w dowolnej ilości egzemplarzy utworu - w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu w dowolnej ilości, nieograniczone użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – dowolne publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Twórcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji.
KKS LECH POZNAŃ S.A. oraz Spółkom współpracującym i powiązanym przysługuje prawo do odpłatnego lub nieodpłatnego przeniesienia praw wynikających z niniejszego oświadczenia na inne podmioty.
Autorskie prawa obejmują w szczególności prawo do:
1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworu, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania utworu niezbędne jest jego zwielokrotnienie;
2) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, utworu lub jego kopii.
Czynności powyższe w żadnym zakresie i w żadnym wypadku nie wymagają dodatkowej mojej zgody, co potwierdzam akceptując niniejszy regulamin.
Niniejsze oświadczenie nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).