Regulamin i warunki przekazania, udostępniania i wykorzystania zdjęć i filmów na stronach WWW i na portalach internetowych należących do KKS LECH POZNAŃ S.A.


Niniejszym oświadczam, iż akceptuję możliwość przekazywania, udostępniania i wykorzystania w każdej dostępnej formie zdjęć i filmów (dalej: utworu) przekazanych za pośrednictwem strony internetowej http://wyslijdo.lechpoznan.pl celem ich wykorzystania w sposób dowolny przez administratora portalu oraz właściciela strony.

Oświadczam, iż jestem autorem przekazanych materiałów i przysługuje mi pełnia praw autorskich do nich, nadto oświadczam, iż żadne osoby trzecie nie mogą sobie rościć praw do materiałów oraz praw do wykorzystania wizerunku Oświadczam, iż na mocy poniższego oświadczenia wszelkie prawa autorskie zarówno osobiste jak i majątkowe mogą być wykorzystane nieodpłatnie przez KKS LECH POZNAŃ S.A. według własnego uznania.

Niniejszym zrzekam się na rzecz KKS LECH POZNAŃ S.A. prawa na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

Na mocy niniejszego oświadczenia w zakresie majątkowych praw autorskich KKS LECH POZNAŃ S.A. przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do pobierania wynagrodzenia za korzystanie z utworu, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie w dowolnym czasie, dowolną techniką, w dowolnej ilości egzemplarzy utworu - w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu w dowolnej ilości, nieograniczone użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – dowolne publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Twórcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji.

KKS LECH POZNAŃ S.A. oraz Spółkom współpracującym i powiązanym przysługuje prawo do odpłatnego lub nieodpłatnego przeniesienia praw wynikających z niniejszego oświadczenia na inne podmioty.

Autorskie prawa obejmują w szczególności prawo do:

1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworu, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania utworu niezbędne jest jego zwielokrotnienie;

2) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, utworu lub jego kopii.

Czynności powyższe w żadnym zakresie i w żadnym wypadku nie wymagają dodatkowej mojej zgody, co potwierdzam akceptując niniejszy regulamin.

Niniejsze oświadczenie nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).